Alapszabályzat

I. Alapvető rendelkezések

 1. Polgári társulás SIKABONY (továbbiakban csak „Társulás“) egy önkéntes, demokratikus közhasznú, apolitikus, kormányonkívüli társulása polgároknak, magán- illetve jogi személyeknek akik ill. amelyek a tásulás tagságát alkotják.
 2. A SIKABONY polgári társulás alapítása a törvény „83/1990 sz. A polgárok társulása“ ill. a későbbi kiegészítések értelmében jött létre.

II. A társulás neve és székhelye

 1. A tásulás neve SIKABONY
 2. A tásulás székhelye: 929 01 Dunaszerdahely, Szövetkezeti utca 30

III. A társulás küldetése, tevékenységének céljai és formái

A társulás küldetése :

 1. Dunaszerdahely város Sikabony városrészének kultúrális felvirágoztatása iránt elkötelezett érdeklődők csoportba tömörítése.
 2. Támogatni és elősegíteni a társulás tagjait egy kultúrális központ létrehozásában.
 3. A szolidaritás és függetlenség szellemében beteljesíteni a Társulás céljait, különös tekintettel az élet szociális és kultúrális területére.

A Társulás fő céljai :

 1. Kultúrális központ létrehozása Sikabony városrész polgárai számára.
 2. Sikabony kultúrális és társadalmi életének fellendítése
 3. A közösségi kapcsolatok építésének és fejlesztésének támogatása MaléBlahovo városrészében
 4. A városrész kultúrális, ekológiai, sport ill. szórakozási lehetőségeinek megteremtése.
 5. Sikabony városrész intenzív csatlakoztatása a régió történéseibe.

A Társulás fő tevékenysége és cselekvésének formái :

 1. Kultúrális, társadalmi, művelődési és sportesemények szervezése.
 2. Lehetőséget teremteni közös tevékenységek létrehozására, ahol közelebb tudnának kerülni az őslakosok és a frissen idetelepültek, a lakosság kölönböző korosztályai nyelvi, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
 3. A Társulás céljainak elérésére megnyerni a városvezetés ill. a lakosság támogatását.
 4. A Társulás működéséhez megfelelő támogatók bebiztosítása úgy pénzbeli ill. naturális hozzájárulások formájában.
 5. A gyermekek megfelő testi és szellemi fejlődésének érdekében :
  • gyermektáborok szervezése a szünidőben
  • a szabadidős tevékenységek megszervezése érdeklődési körökben
  • támogatni a gyermekek kreatív képességeit a képzőművészet, zene, tánc stb. terén
  • különböző kiállítások, vetélkedők, játékok szervezése
 1. A legidősebb generáció társadalmi életének javítása
  • megfelelő lehetőségek megteremtése az idősek klubjában való tevékenységre ill. részvételre
  • az idősek bevonása a községi krónika létrehozásában, régi fényképek, emlékeik, történeteik lejegyzése
  • előadások szervezése az egészség megőrzése érdekében
  • az idősek alkotásainak bemutatása, kiállítások szervezése
  • a fiatalok és az idősek találkozásának megszervezése alkotóműhelyek, kézműves napok stb. keretén belül
 1. Az egészséges lokálpatriotizmus támogatása
  • történelmi adatok, információk, éredekességek gyűjtése a faluról és lakósairól
  • a falu hagyományainak, szokásainak megőrzése
  • az előző generációk életének, használati tárgyainak bemutatása kiállításokon
  • a helyi események, társadalmi, kultúrális tevékenységek népszerűsítése a médiákban, interneten
  • a lokálpatriotizmus új formáinak támogatása a fiatalok valamint a frissen idetelepültek körében (irodalmi estek, kultúrális programok stb.)
 1. Ekológiai valamint rekreációs és turisztikai esemének szervezése a régió többi települése bevonásával
  • bemutatni, elérhetővé tenni Csallóköz természeti szépségeit
  • a szabadidős tevékenységek lehetőségének megteremtése, turisztikai ösvények, kerékpárutak megteremtése, csatlakoztatva a régióban meglévőkhöz
  • a kerékpárutak, ösvények rendszeres karbantartása
  • tapasztalatcsere a környező régiókkal, országokkal
 1. Rendszeresen tájékoztatni a Társulás tevékenységéről saját weboldalán keresztül, alkalmanként kiadói tevékenység bebiztosítása különböző információs füzetek, térképek, plagátok kiadása, tevékeny részt válallni a régió az ország tásadalmi, sport és kultúrális életében, versenyeken, kiállításokon való részvétellel.

IV. A Társulás jogalanyisága

 1. SIKABONY polgári társulás jogi személy a Polgári törvénykönyv  18§ 2. bekezd. a) pont értelmében, megalapítva a 83/1990 sz. törvény ill. a későbbi kiegészítések alapján.
 2. A Társulás létrejön a SzK belügyminiszteriuma jóváhagyása és bejegyzése alapján.

V. A Társulás alapítása, létrehozása és megszünése

 1. Az Egyesületet az alakuló taggyűlés hozza létre, amely összehívja az Egyesület szerveit és elfogadja az alapszabályt.
 2. Az egyesület az alapszabálynak a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma általi jóváhagyásával és bejegyzésével jön létre.
 3. Az egyesület a taggyűlés határozata, más egyesülettel való egyesülés vagy a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának a megszűnéséről hozott jogerős határozata alapján szűnik meg.
 4. A Társulás megszűnéséről a tagsági gyűlés határoz, valamint más társulással való öszevonással, ill. a SzK belügyminisztériuma által jóváhagyott feloszlással. A Társulás önkéntes felszámolásánál a felszámolóbiztos intézi a Társulás felszámolását, akit a Társulás legmagasabb vezetése nevez ki A tagsági gyűlés dönt a felszámolási maradék felhasználásáról.

VI. Társulási tagság

 1. A Társulás tagja lehet minden olyan fizikai vagy jogi személy állampolgárságra, nemzetiségre, nemre, fajra, társadalmi és kultúrális hovatartozásra, egészségi állapotra, felekezetre való tekintet nélkül aki ill. amely egyetért a Társulás küldetésével, céljaival és alapszabályával.
 2. A Társulásban való tagság létrejön az írásos kérelem bejegyzésével valamint az éves tagsági díj befizetésével. A Társulás tagja részt vesz a Társulás tevékenységében, elősegíti annak fejlődését, igyekszik új javaslatok, ötletek kidolgozásában.
 3. A Társulás tagjának jogában áll részt venni a tagsági gyűléseken, szavazni ill. megválaszthatónak lenni a Társulás vezetőségébe, jogában áll javaslatokat benyújtani, észrevételt tenni és használni a tagságból eredő előnyöket.
 4. A Társulás tagja köteles betartani a törvényeket, általános érvényű rendelkezéseket és a Társulás alapszabályát, védeni a Társulás tulajdonát.
 5. A Társulás tagjának jogai :
  1. jogában áll résztvenni a Társulás tevékenységében
  2. jogában áll választani és megválaszthatóvá válni a Társulás vezetőségébe
  3. jogában áll  a Társuláshoz kérvényt, panaszt, javaslatot benyújtani
  4. jogában áll információhoz jutni a vezetőség tevékenységéről, döntséseiről
  5. jogában áll részt venni a Társulás által szervezett összes eseményen, rendezvényen
  6. jogában áll kihasználni a Társulás által nyújtott előnyöket
  7. A Társulás vezetősége megbízása alapján képviselni a Társulást a partnerekkel való kapcsolattartásban.
 6. A Társulás tagjának kötelességei :
  1. betartani a Társulás alapszabályait
  2. résztvenni a Társulás működésében
  3. képességei és lehetőségei szerint támogatni a Társulás tevékenységét
  4. fizetni a tagsági díjat
  5. védeni és gyarapítani aTársulás tulajdonát
  6. teljesíteni az önként vállalt feladatokat a Társulás működése érdekében
 7. A tiszteletbeli tagság olyan jelentős személynek adományozható, aki a társadalom, gazdaság, tudomány, kultúra ill. sport terén elért jelentős eredményekkel hozzájárult Sikabony fejlődéséhez, valamint  aki erkölcsileg, anyagilag vagy bármilyen egyéb módon támogatja a Társulás működését. A tiszteletbeli tagságot az elnök adományozza a tagsági gyűlés döntése alapján.
 8. A Társulási tagság megszűnik kilépéssel, kizárással, a tag elhalálozásával, vagy a Társulás megszünésével. A tag kizárásáról az elnökség dönt. A tagság nem átruházható.

VII. A Társulás szervei

 1. Tagsági gyűlés
  1. A tagsági gyűlés a Társulás legmagasabb szerve
  2. A tagsági gyűlés a Társulás tagjainak nyilvános összejövetele, minden jelentős változás, elhatározás eldöntésére, de legkevesebb évi kettő alkalommal kell megvalósulnia.
  3. A tagsági gyűlést az elnökség hívja össze, legalább 30 nappal a kezdete előtt, minden tagot értesítve.
  4. A tagsági gyűlés döntésképes ha az összes tag több mint fele jelen van.
  5. A tagsági gyűlés megvitatja, módosíthatja és jóváhagyja a Társaság terveit, irányzatát, változtatásokat, jóváhagyja az alapszabályokat, megválassza ill. visszahívja az elnökséget, az       elnököt, felügyelőbizotságot, dönt a tiszteletbeli tagság odaitéléséről.
  6. A tagsági gyűlés a határozarait a jelenlevők többségével fogadja el.
  7. A tagsági gyűlés nyilvános a nagyközönség ill. médiumok számára. Rendkívüli esetekben az elnökség dönthet a részleges vagy teljesen zárt gyűlésről.
 2. Elnökség
  1. Az elnöség a Társulás végrehajtó szerve, amely biztosítja a Társulás működését a tagsági gyűlésen elfogadott határozatok szerint.
  2. Az elnökségnek 5 tagja van : elnök, alelnök, közgazdász, 2 tag . Az elnökséget a tagsági gyűlés válassza, hívja vissza. Az elnökség tagja lehet mindenki aki tagja a Társulásnak, és a tagsági gyűlés megválassza.
  3. Az elnökség megbizatása négy évre szól.
  4. Az elnökség szükség szerint ül össze, de legalább 2 hónaponta egyszer.
  5. Az elnökségnek joga van dönteni a Társulás céljainak megvalósításáról, a tagsági díj mértékéről, egyéb tevékenységről ami a nyilvánosságot érinti.
  6. Az elnökség az elnökségi tagok közül választja meg az elnököt, aki egyben a Társulás elnöke is. Az elnök jogi képviselője a Társulásnak aki jogosult a Társulás nevében fellépni.Távollétében az elnökség által jóváhagyott tag helyettesíti.
  7. Szükség esetén a tagsági gyűlés kibővítheti az elnökségi tagok létszámát.
  8. A közgyűlések közti időszakban az elnökség irányítja a Társulás munkáját.
  9. Javaslatokat terjeszt a Közgyűlés elé jóváhagyásra.
  10. Összehívja és előkészíti a Közgyűlést.
  11. Előkészíti a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumokat, éves gazdasági jelentést.
  12. Dönt az új tagok felvételéről
 3. Ellenőrző bizottság
  1. Az ellenőrző bizottság a Társulás független szerve.
  2. Az ellenőrző bizottság tagja nem lehet egyben elnökségi tag is.
  3. Az ellenőrző bizottságnak egy tagja van. A tagsági gyűlés váassza meg ill. hívja vissza.
  4. Az ellenőrző bizottság kontrolálja a vezetőség  valamint az egész Társulás munkáját.
  5. Az ellenőrző bizottság tagjának jogában áll részt venni a vezetőség ülésein, tanácsadói szavazattal.
  6. Az ellenőrző bizottság évente egyszer beszámolót terjeszt a Közgyűlés elé, a Társulás és annak szerveiben végzet ellenőrzésekről az eltelt időszakban.

VIII. Társulás gazdálkodása

 1. A Társulás gazdálkodása
  1. A Társulás a szabályok értelmében a pénzügyi és anyagi eszközeit a következő forrásokból nyeri:
   • támogatások
   • ajándékok és önkéntes hozzájárulások
   • gyűjtések
   • pályázati támogatások
   • tagdíjjak
   • saját tevékenységből
  1. A Társulás pénzügyi és anyagi javainak felhasználásáról  200.- Eur-ig a Társulás elnöke dönt, 200 Eur- tól  1000 Eur – ig az elnökség dönt , 1000 Eur felett a tagsági gyűlés dönt.
  2. A támogatást nyújtónak jogában áll ellenőrízni a támogatás gazdaságos felhasználását. A célirányos támogatást csak az arra meghatározott célra lehet felhasználni.
  3. A Társulás a törvényes előírásokkal öszhangban könyvelést vezet.
  4. A pénzügyi könyvelés pontos vezetését a közgazdász biztosítja. A közgazdászt a közgyűlés válassza meg 4 éves időszakra.
  5. A számlázást és a könyvelés vezetését az ellenőrző bizottság ellenőrzi. Az anyagi javakkal való gazdálkodás kiértékelése részét képezi az ellenőrző bizottság éves beszámolójának, amit a Közgyűlés elé terjeszt.
  6. Rendkívüli esetekben a Társulás lehetővé teszi más ellenőrző szervek tevékenységét is, amennyiben jogosultak erre.
 1. Bankszámla
  1. A Társulás bankszámlát vezet
  2. A bankszámla elnevezése megeggyezik a Társulás nevével
  3. A bankszámla kezelése, megváltoztatása a pénz ki és bevétele az aláírási mintán szereplő két személy jogában áll, kizárólag akkor érvényes, ha mindketten egyidejűleg aláírták
 2. Készpénz
  1. Készpénzben fizetendők azok az apró kiadások amik szükségesek a Társulás működésére.
  2. A készpénz a Társulás pénztárában van elhelyezve, amelyről a Társulás közgazdásza felel.
  3. A közgazdász pontos nyilvántartást vezet a pénztár állapotáról.
  4. A pénztárban max. 200.- Eur lehet készpénzben, az efölötti  összeget a Társulás számlájára kell utalni.

IX. Zárórendelkezések

 1. Ezek az alapszabályok érvénybe lépnek a tagsági gyűlés általi jóváhagyással, valamint a Szlovák Köztársaság belügyminisztériuma általi jóváhagyással és nyilvántartásba vétellel.
 2. A Társulás jogi személy.
 3. A Társulás ellenőrzése a nyilvánosság által biztosított.
 4. A Társaság minden lényeges anyagában feltünteti a támogatók, ajándékozók nevét, elnevezését akik hozzájárulnak az adott tevékenység megvalósításában, amennyiben ebbe beleegyeznek.

Dunaszerdahely, 15.09.2012

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma által történt regisztráció  dátuma: 2012. 09. 27., ügyirat száma: VVS/1-900/90-40136

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart